شرایط بازگشت وجه

بازگشت پول یکی از حقوق مشتریان در صورت عدم رضایت از محصول یا خدمات است.برای اینکه بازگشت پول با شرایط مناسبی انجام شود، شرایط بازگشت وجه برای محصول باید به درستی تفهیم شود.شرایط بازگشت وجه برای محصول باید در قرارداد یا صورتجلسه قابل دسترسی باشد.محصول باید در شرایط نامبرده در قرارداد بازگشت‌پذیر باشد.هزینه بازگشت محصول باید به عهده فروشنده باشد.زمان بازگشت پول باید در قرارداد تعیین‌شده‌باشد و باید در مدت معقولی صورت گیرد.محصول باید در وضعیت نامبرده در قرارداد بازگشت داده شود.فروشنده موظف است در صورت بازگشت محصول، پول مشتری را به صورت سریع و مطابق قرارداد بازگشت دهد.